Entrepreneurship

SCWIB encourages young ladies to become entrepreneurs